Kültür Ba?kentli?i Logosu Görücüye Ç?kt?

Kültür Ba?kentli?i Logosu Görücüye Ç?kt?

 

 

Eski?ehir 2013 Türk Dünyas? Kültür Ba?kentli?i logosu düzenlenen toplant? ile bas?n mensuplar?na tan?t?ld?. Abac? Butik Otel’de verilen kahvalt?n?n ard?ndan yap?lan tan?t?m toplant?s?na Vali Dr. Kadir Koçdemir, Vali Yard?mc?s? ve Ajans Genel Sekreteri Azmi Çelik, Odunpazar? Belediye Ba?kan? Burhan Sakall?, ESO Ba?kan? Sava? Özaydemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odas? Ba?kan? Ekrem Birsen, Prof. Dr. Faz?l Tekin ile bas?n mensuplar? kat?ld?.

Kültür Ba?kentli?i Logosu Görücüye Ç?kt?

 

Eski?ehir 2013 Türk Dünyas? Kültür Ba?kentli?i logosu düzenlenen toplant? ile bas?n mensuplar?na tan?t?ld?. Abac? Butik Otel’de verilen kahvalt?n?n ard?ndan yap?lan tan?t?m toplant?s?na Vali Dr. Kadir Koçdemir, Vali Yard?mc?s? ve Ajans Genel Sekreteri Azmi Çelik, Odunpazar? Belediye Ba?kan? Burhan Sakall?, ESO Ba?kan? Sava? Özaydemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odas? Ba?kan? Ekrem Birsen, Prof. Dr. Faz?l Tekin ile bas?n mensuplar? kat?ld?.

   Tan?t?mdan sorumlu Ajans Genel Sekreter Yard?mc?s? Zehra A?c? taraf?ndan tan?t?lan logo ile ilgili sunum yap?ld?. A?c? logoyu anlat?rken yapt??? aç?klamalarda ?unlar? söyledi;

   “Logoyu tasarlarken “Bir aradal?k” kavram?ndan yola ç?kt?k. Çünkü Eski?ehir Göçlerle temas eden birçok kültürün bulu?tu?u bir ?ehir. Eski?ehir’e ait kesitleri sentezledik. Tasar?m?n felsefesinde Yaz?l?kaya, Selçuklu, Osmanl?, Odunpazar? Evleri, Nasreddin Hoca ve Yunus Emre’den ilham ald?k. Logo ile ilgili Bireysel ve firma olarak toplam 11 teklif geldi. Yönetim Kurulu çok detayl? bir ?ekilde konunun üstünde durdu.”

   Eski?ehir 2013 tan?t?m filminin gösteriminden sonra Vali Koçdemir yapt??? aç?klamalarda ?u hususlara de?indi;

Dünyadaki Uygulamalar? ve Tecrübeleri Sürece Dahil ettik

   Biz kültür ba?kentli?i i?ine ba?larken dünyadaki di?er uygulamalar? ve tecrübeleri sürece dahil ettik. Ajans daha kurulmadan Avrupa’daki kültür ba?kentlerine ula?t?k. Kendi seyahatlerimizde kültür ba?kentli?i yapan yerler ile görü?tük. Bizim önümüzde çok yak?n bir örnek vard?. 2010’da yap?lan ?stanbul Avrupa Kültür Ba?kentli?i.

Kurumsal Kimlik Olu?turuldu

   Eski?ehir’de nelerin oldu?unun envanterini ç?kard?k, kültür ve sanat imkanlar?m?z? de?erlendirdik, fiziki yap?m?z? tespit ettik. Kazakistan’dan Hollanda’ya kadar Türk Kültürünün varl???n? hissettirdi?i co?rafyay? ele ald?k. Bu co?rafya ile i?birli?i yapman?n yollar?n? ara?t?rd?k. Hemen hemen bütün ülkelerin büyükelçilikleri ile kültür bakanlar? ve milli e?itim bakanlar? ile, üniversiteler ile görü?tük. Bütün bu ad?mlar?n ard?ndan gelen süreçte bir kurumsal kimli?imizin olmas? gerekiyordu. ?lk önce bu çal??may? yapt?k. Bugün de bu merhaleyi sizlerle payla?mak için buraday?z. Bundan sonra di?er ad?mlar çok daha seri bir ?ekilde devam edecektir.

Önceli?imiz Kal?c? Projeler

   Bizim ilk önceli?imiz kal?c? projelerdir. Bundan 2-3 y?l sonra ba?kentlik uygulamas? ile ilgili hususlar soruldu?unda etki ve izin daha fazla kalmas? gerekiyor. Bunu da kal?c? eserler ile yapabiliriz.

Eski?ehir 2013’ün Seyircisi Olmayacak

   Eski?ehir bu i?in seyircisi de?il, senaristi ve aktörü olsun istiyoruz. 365 günde yurtd???ndan bu kadar fazla ekip getirerek ?u kadar çok etkinlik yapt?k demeyece?iz. Önemli olan Eski?ehirlileri bu sürece katabilmektir.

Koçdemir Sorular? Yan?tlad?

   Koçdemir yapt??? aç?klamalar?n ard?ndan gazetecilerin sorular?n? da yan?tlad?.

Soru: Tan?t?m filminde Eski?ehir 2013 Türk Dünyas? Kültür Ba?kenti aç?l???n?n Nevruz’da olaca?? söyleniyor. Neden Ocak ay?nda aç?l?? töreni yap?lm?yor?

-2013 faaliyetleri Mart ay?nda ba?lam?yor. Kültür ba?kentli?i ile ilgili çal??malar zaten devam ediyor. Ocaktan Marta kadar geçen sürede konser, sergi gibi etkinlikler yine yap?lacak. Ama aç?l?? töreninden beklenen baz? hususlar var. Aç?l???n dikkatleri buraya çekmesi laz?m. Bunun içinde aç?k havada yap?lmas? gerekiyor.  Atatürk Stadyumu’nda bir aç?l?? dü?ünüyoruz. Nevruz, Türk dünyas? bak?m?ndan bir y?lba??d?r. Hem bu mü?terekten hem de iklim ?artlar?ndan dolay? bu mevsimi seçtik. ?yi haz?rlanabilmek için zaman faktörü de etkili oldu.

Soru: Projenin akademik yap?lanmas? tamamlanm?? gözüküyor. Ancak yerel unsurlar bu sürece nas?l dahil edilecek?

-?stanbul 2010 Avrupa Kültür Ba?kentinden edindi?imiz önemli bir tecrübe var.
D??ar?dan proje al?nd???nda incelenmesi ve uygulanmas? çok uzun i?lemlere tabi. Biz bu i?i tema çerçevesinde yapaca??z. Daha ziyade proje olarak de?il, fikir olarak teklif al?yoruz. Her ad?m?m?z böylece herkesin kat?l?m?na aç?k olacak.

Soru: Tahmini bütçe ile ilgili herhangi bir rakam söyleyebiliyor muyuz?

-Mülkiye’de bir hocam?z “Yönetmek harcamak demektir” derdi. Üzerinde mutab?k k?l?nan ama henüz rakam olarak telaffuz edilip teyit edilmemi? bir konsept var. Bunun teyit edilmesi için Koordinasyon Kurulunun toplant?s?n? bekliyoruz. Rakam belli olmadan söylemek do?ru olmaz.

Soru: 2012’de Astana Türk Dünyas? Kültür Ba?kenti oldu. Eski?ehir’den Astana’ya kat?l?m oldu mu?

-Ba?kentlik y?l?n?n aç?l?? program?na Eski?ehir olarak gittik. Aç?l???n yap?ld??? binada stant açt?k. Lokumumuzdan bro?ürümüze kadar çok say?da materyal götürdük. Yine Haziran ay?n?n ilk haftas?nda, Astana günlerinde en çok ziyaret edilen al??veri? merkezinde Eski?ehir’i tan?tt?k. Her ülke ve bölgede karde? ?ehir bulma çerçevesinde Karaganda ile karde? ?ehir olduk. Kazakistan’?n en canl? yeri olan Almat?’da üniversiteler ile somut i?birlikleri yap?ld?. Avrasya’daki bütün üniversiteleri bünyesinde toplayan Kafkasya Üniversiteler birli?i var. Bunun toplant?s?n?n Eski?ehir’de yap?lmas? ile ilgili prensip karar? ald?rd?k.

 

 

 

Kaynak: Eski?ehir Valili?i

Genel
One comment to “Kültür Ba?kentli?i Logosu Görücüye Ç?kt?”

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: