Kültür Ba?kentli?i Dan??ma Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Kültür Ba?kentli?i Dan??ma Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Vali Güngör Azim Tuna, 2013 Türk Dünyas? Kültür Ba?kenti Ajans? Dan??ma Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, bugüne kadar yap?lan çal??malar hakk?nda fikir al??veri?inde bulundu.

Polisevi?nde yap?lan toplant?, Ajans Genel Sekreteri Azmi Çelik’in Dan??ma Kurulu üyelerini ?imdiye kadar yap?lan çal??malar ve bundan sonra yap?lmas? dü?ünülen çal??malar hakk?nda bilgilendirmesiyle ba?lad?.

Bundan sonra yap?lacak etkinliklerin Türk Dünyas??nda, Eski?ehir?i en iyi ?ekilde….Kültür Ba?kentli?i Dan??ma Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Vali Güngör Azim Tuna, 2013 Türk Dünyas? Kültür Ba?kenti Ajans? Dan??ma Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, bugüne kadar yap?lan çal??malar hakk?nda fikir al??veri?inde bulundu.

Polisevi?nde yap?lan toplant?, Ajans Genel Sekreteri Azmi Çelik’in Dan??ma Kurulu üyelerini ?imdiye kadar yap?lan çal??malar ve bundan sonra yap?lmas? dü?ünülen çal??malar hakk?nda bilgilendirmesiyle ba?lad?.

Bundan sonra yap?lacak etkinliklerin Türk Dünyas??nda, Eski?ehir?i en iyi ?ekilde tan?t?lmas? gerekti?ini vurgulayan Vali Tuna, etkinliklerin hep birlikte yap?laca??n?, bunun için Eski?ehirlilerin Kültür Ba?kentli?ini sahiplenmesinin önemli oldu?unu ifade etti.

Vali Tuna sözlerine ?öyle devam etti:

?Herkesin önerilerine sayg?l?y?z. Eski?ehir?in kültürel miraslar?n? önplana ç?kararak turizm aç?s?ndan gelece?e uygun kal?c? yat?r?m yapmal?y?z. Türk Dünyas?nda fark?ndal?k yaratacak bir Eski?ehir?i, çocuklar?m?za hat?ra olarak b?rakabiliriz.?

Dan??ma Kurulu üyelerinin bu anlamda fikirlerinin kendileri için önemli oldu?unu söyleyen Vali Tuna, insanlar?n olumlu ve pozitif dü?ünmesi için bundan sonra yap?lacak çok ?eyin oldu?unu vurgulad?.

Toplant?ya, Vali Tuna?n?n yan? s?ra Dan??ma Kurulu Ba?kan? Yusuf Balc?, Ajans Genel Sekreteri Azmi Çelik ve Dan??ma Kurulu üyeleri kat?ld?.

Genel

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: