Anadolu Üniversitesi mezunlar?n? co?kuyla u?urlad?

Anadolu Üniversitesi mezunlar?n? co?kuyla u?urlad?

Anadolu Üniversitesi 2012-2013 e?itim-ö?retim y?l? mezunlar?n? düzenledi?i muhte?em törenle co?kuyla u?urlad?. Atatürk Stadyumu’nda 23 Haziran Pazar günü yap?lan törende 5 bini a?k?n ö?renci mezuniyet sevinci ya?ad?. Anadolu Üniversitesi 2013 Y?l? Mezuniyet Töreni’ne mezun olan ö?rencilerin yan? s?ra ba?ta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Ayd?n olmak üzere üniversitemiz ö?retim elemanlar?, üniversite mensuplar? ve mezun ö?rencilerin aileleri ve yak?nlar? kat?l?m gösterdi. Geçmi? y?llardan farkl? olarak bir ilkin ya?and??? törende ayr?ca Anadolu Üniversitesi Aç?kö?retim Fakültesi Azerbaycan Programlar?ndan mezun olan ….Anadolu Üniversitesi mezunlar?n? co?kuyla u?urlad?

Anadolu Üniversitesi 2012-2013 e?itim-ö?retim y?l? mezunlar?n? düzenledi?i muhte?em törenle co?kuyla u?urlad?. Atatürk Stadyumu’nda 23 Haziran Pazar günü yap?lan törende 5 bini a?k?n ö?renci mezuniyet sevinci ya?ad?. Anadolu Üniversitesi 2013 Y?l? Mezuniyet Töreni’ne mezun olan ö?rencilerin yan? s?ra ba?ta Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Ayd?n olmak üzere üniversitemiz ö?retim elemanlar?, üniversite mensuplar? ve mezun ö?rencilerin aileleri ve yak?nlar? kat?l?m gösterdi. Geçmi? y?llardan farkl? olarak bir ilkin ya?and??? törende ayr?ca Anadolu Üniversitesi Aç?kö?retim Fakültesi Azerbaycan Programlar?ndan mezun olan 30 ba?ar?l? ö?renci bir ilke imza atman?n sevincini ve gururunu ya?ad?.

Mezuniyet töreni Rektör Prof. Dr. Davut Ayd?n ve beraberindeki rektör yard?mc?lar?, senato ve yönetim kurulu üyeleri ile ö?retim elemanlar?n?n Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Bahçesi’nde Sayg? Duru?u, ?stiklal Mar?? ve Atatürk An?t?’na çelenk koymalar?yla ba?lad?. Ard?ndan ö?retim elemanlar? Beden E?itimi ve Spor Yüksekokulu Boru ve Trompet Tak?m? e?li?inde Atatürk Stadyumu’na yürüyü?üyle ba?lad?.

Atatürk Stadyumu’ndaki mezuniyet co?kusu ise mezun ö?rencilerin stada giri?inin ard?ndan Sayg? Duru?u ve ?stiklal Mar?? ile ba?lad?. Törenin aç?l???nda ise bu sene bir ilkin ya?and??? Azerbaycan Programlar?ndan mezun olan ö?renciler ad?na Anadolu Üniversitesi Aç?kö?retim Fakültesi Azerbaycan Programlar? ??letme Fakültesi ö?rencisi ?afiga Hamzayeva ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Ayd?n’?n konu?malar? yer ald?.

Mezuniyet töreninde Azerbaycan Programlar?nda e?itim alan arkada?lar? ad?na konu?maktan ve onlar? temsil etmekten büyük onur duydu?unu dile getiren Hamzayeva ?unlar? söyledi: “Anadolu Üniversitesi Aç?k ve Uzaktan Ö?retim Sistemiyle e?itim veren Azerbaycan Programlar?nda okudu?um 4 senede Uzaktan E?itim Sisteminin do?rulu?una yak?ndan tan?k oldum. Ald???m e?itimin de örgün ya da uzaktan olmas?n?n de?il, nitelikli olmas?n?n daha önemli oldu?unu ö?rendim. Özellikle Azerbaycan Programlar?ndan lisans düzeyinde mezun olan ilk ö?rencilerden oldu?um için kendimi çok ?ansl? hissediyorum. Çünkü bir dünya üniversitesinden çok de?erli arkada?lar?mla birlikte mezun oluyorum.”

Haydar Aliyev’in belirtti?i gibi bizler: “Bir millet iki devletiz”

Anadolu Üniversiteli olma ayr?cal???n? hissetti?ini ve bu ayr?cal?kl? kimli?in kendilerini hayata tam donan?ml? haz?rlad???n? belirten ?afiga Hamzayeva “Sorumlulu?umuzun fark?nday?z. Hayata de?er katmak için, iz b?rakmak için heyecanl?y?z, gururluyuz. Hayat?mda ilk defa Türkiye?ye geliyorum ve bu kadar kalabal???n önünde hiç konu?mad?m. Dü?ünebiliyor musunuz Azerbaycan?da ya??yorum orada kal?yorum ama Türkiye?de bulunan Anadolu Üniversitesinden mezun oluyorum. Bu benim için ve di?er Azerbaycanl? ö?renci karde?lerim için bir hayaldi ama gerçek oldu. Azerbaycan??n Ulu önderi Haydar Aliyev?in belirtti?i gibi bizler ‘bir millet iki devletiz.’ Bu prensibi esas tutarak her zaman ülkelerimizin ve milletimizin refah? ve parlak gelece?i için çal??maya var?z.” dedi.

Konu?mas?n?n sonunda Azerbaycan ve Türk Dünyas?’n?n ünlü ?airi Bahtiyar Vahapzade?nin bir ?iirini okuyan ?afiga Hamzayeva “Bizler için en ba??ndan beri desteklerini esirgemeyen tüm devlet büyüklerinin ellerinden öpüyorum. Yine sizlerin önünde Say?n Davut Ayd?n Hocam ve ekibine bizlere bu imkân? sa?lad?klar? için ?ükranlar?m? sunuyorum. Te?ekkürler Anadolu Üniversitesi! Te?ekkürler Türkiye! Te?ekkürler Atatürk!” ?eklinde konu?tu.

“Gururla, güvenle, heyecanla sizleri u?urluyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Ayd?n ise mezuniyet ile ilgili dü?üncelerini ?u ?ekilde dile getirdi: “Gururla, güvenle, heyecanla sizleri u?urluyoruz. Hayata yeni de?erler katmaya, fark yaratmaya, insanl??a ve ülkemize yarar sa?lamaya u?urluyoruz. Anadolu Üniversitesini olu?turan o büyük ailenin bir parças? oldunuz. Bundan sonra da olacaks?n?z. Bizler, sizleri bu ailenin en de?erli bireyleri olarak kabul ediyoruz. Bu aç?dan mezuniyetleri bir veda olarak görmüyoruz. Hayat?n içinde her a?amada sizlerin yan?nda olmay?, sizlerle olan ileti?imi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Y?llar süren bir e?itim hayat?n?n ard?ndan edindiklerinizi, biriktirdiklerinizi co?kuyla uygulamaya geçirece?iniz yeni bir ba?lang?c?n arifesindesiniz. Anadolu Üniversitesi, evrensel ilke ve de?erleriyle ö?renme süreçlerini sürekli geli?tirmeyi ilke edindi?inden sizler hayata çok haz?rl?kl?, donan?ml? kat?lacaks?n?z. Bundan sonraki hayat?n?zda hep ba?ar?larla yol alacaks?n?z. Bu çok anlaml? günde hep birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Mezuniyetler her y?l bizleri hüzünlendirir ama bir o kadar da gururland?r?r. Bu gururu bizler kadar hisseden, hak eden ailelerdir. Anneler, babalar, aile üyeleridir. Öncelikle sizleri kutluyorum. Evlatlar?n?zla ne kadar gururlansan?z azd?r.”

“Dünyan?n en büyük ikinci üniversitesinden mezun oluyorsunuz”

“Dünyan?n en büyük ikinci üniversitesinden mezun oluyorsunuz.” diyen Rektör Ayd?n sözlerini ?u ?ekilde sürdürdü: “Bilgi ça??n?n getirdi?i yenilikleri sürekli izlemeniz, ki?isel geli?iminizi güçlendirmeniz gerekecek. Bizler Anadolu Üniversitesi olarak mezunlar?m?z? bu konuda destekleyecek proje ve programlar? geli?tiriyoruz. Asl?nda bu ça?da hepimiz bizler, hocalar da ö?renciyiz. Ö?renmeye ara vermeden devam etmek zorunday?z. Rekabette fark yaratman?n yolu bilgiden, insandan geçiyor. Günümüzde bilgiyi ö?renme ya?am biçimlerimizin bir parças? olarak kabul edilmeli. Bak?n sadece Türkiye?nin de?il dünyan?n e?itim teknolojilerindeki en güçlü, en nitelikli üniversitesinden mezun oluyorsunuz. Uzaktan ya da örgün tüm programlar?m?zda e?itim felsefesi, yakla??m? de?i?ti, de?i?meye de devam ediyor. Üniversitemiz dijital bir devrim gerçekle?tiriyor.”

Anadolu Üniversitesinden dijital devrim

Bugün itibariyle Anadolu Üniversitesi e-ö?renme portal?na dünyan?n 107’den fazla üniversitesinden 120 milyon ziyaretçiye ula?t???na dikkat çeken Prof. Dr. Davut Ayd?n “?ndirilen dijital ortamdaki kitap say?s? 15 milyonu geçti. ?ndirilen dijital ortamdaki okunan sayfa say?s? 120 milyona ula?t?. Bunun ad? dijital devrimdir, bilgi devrimidir. Bilgiyi parmaklar?n?z?n ucuna koyduk ve kampüsü de cebinize yerle?tirdik. Bu ba?ar? hiç ku?kusuz bir i? birli?inin ve birlikte çal??man?n sonucudur. Bu çal??malar?m?zda bizlere katk? veren, desteklerini esirgemeyen Yüksekö?retim Kurumu ba?ta olmak üzere tüm bakanl?klara, tüm kamu ve özel kurulu?lara, özel sektöre ve sivil toplum kurulu?lar?na, di?er üniversitelere, tüm ö?retim üyeleri ve çal??anlar?m?za te?ekkür etmeyi bir borç biliyorum.” ?eklinde konu?tu.

“Anadolu’lu olmak iddial?, kararl?, ilkeli, cesur ve yenilikçi olmakt?r”

Hayat?n zorluklarla dolu oldu?una de?inen Davut Ayd?n “?? ya?am?nda zaman zaman zorluklar ya?ayabilirsiniz. Ancak Anadolu Üniversiteliler için asla y?lmak, vazgeçmek kabul edilebilir bir ?ey de?ildir. Anadolu Üniversiteli olmak iddial? olmakt?r, kararl? olmakt?r, adil olmakt?r, ilkeli olmakt?r, cesur ve yenilikçi olmakt?r. Sorunlar kar??s?nda çözüm odakl? olmakt?r. Kendisini ve çevreni sürekli izlemek, de?i?mek, dönü?türmek, geli?tirmektir. Daha iyiyi, daha güzeli aramakt?r. Asla pes etmemektir. Üniversiteden hayata do?ru uzanan serüveninizde hep do?ruyu, daha iyiyi arayaca??n?z ve heyecanla fark yaratacak çal??malar?n içinde olaca??n?z inanc?mla, sizlere sa?l?k, mutluluk ve ba?ar?larla dolu bir hayat diliyorum.” diye konu?tu.

2013 Y?l? Mezuniyet Töreni aç?l?? konu?malar?n?n ard?ndan Rektör Prof. Dr. Davut Ayd?n e?li?inde kep at?lmas? ve havai fi?ek gösterisiyle devam etti. Tören sonunda ise ö?renciler mezuniyet sevincini pop müzik sanatç?s? Sertap Erener’in sevilen ?ark?lar?yla doyas?ya ya?ad?lar.

Genel

Bir cevap yazın

%d blogcu bunu beğendi: