Lületa?? Müzesi

Lületa?? Müzesi Eski?ehir Valili?i taraf?ndan 1998 y?l?ndan buyana yap?lan uluslararas? Lületa?? Festivalleri, Lületa?? El Sanatlar? yar??malar? ve sergilerinde yer...

Lületa?? Hakk?nda Bilgiler

Lületa??, magnezyum ve silisyum esasl? ana kaya parçalar?n?n yerin muhtelif derinliklerindeki ba?kala??m katmanlar? içinde, hidrotermal etkilerle hidratla?mas? sonucunda olu?mu?...