Yazl?k Sinema Gösterimleri

Tepeba?? Belediyesi?nin ?Yazl?k Sinema Günleri? ba?lad?. Özdilek Sanat Merkezi?nin bahçesinde gerçekle?tirilecek olan yazl?k sinema keyfinin ilkinde Engin Ça?lar ve...
Genel

?ehr-i Derya Piknik Alan?na Ziyaretçi Ak?n?

Kent halk? taraf?ndan bozk?r?n ortas?ndaki cennet olarak adland?r?lan Odunpazar? Belediyesi ?ehr-i Derya Park? Eski?ehirlilerin ilgi oda?? haline geldi.Haftan?n her...
Genel

?ehr-i Derya Park?

BOZKIR ORTASINDA BÜYÜK H?ZMETOdunpazar? Belediyesi büyük bir ata?a geçerek, Eski?ehir?i ku?bak??? gören ?elale Park?tan sonra ?ehr-i Derya Park?n? kent...
Genel

Büyük?ehri Yaz Okullar? Ba?l?yor

Büyük?ehir Belediyesi?nin ilkö?retim ça??ndaki ö?rencilerin yaz tatillerini en iyi ?ekilde geçirmeleri amac?yla düzenledi?i Ücretsiz Yaz Okullar?na kay?tlar ba?lad?. Yaz...
Genel

Eski?ehri Seramik Sergisi

Eski?ehir Olgunla?ma Enstitüsü Seramik Kursu Ö?rencileri Sergisi 4 Haziran Pazartesi Saat 16 da aç?lacak…
Genel