ODA MÜZ??? KONSER?

ESK??EH?R BÜYÜK?EH?R BELED?YES? ODA MÜZ??? KONSER? 26 Aral?k 2011 Saat: 20.00 de BSM ERG?N ORBEY SAHNES? (2 Eylül Cd....
Genel

Çin Masal? Gösterisi Büyüledi

Kuruldu?u 1950’den bu yana 80’i a?k?n ülkede binlerce gösteri yapan, ulusal akrobasi yar??malar?nda 18 alt?n madalya alan topluluk, ”Harikulade...
Genel

PALTO 5. Film Günleri

Bu sene 5.kez gerçekle?ecek Palto Film Günleri, Anadolu Üniversitesi Sinema Kulübü çat?s? alt?nda düzenlenmektedir. Dünya sinemas?ndan güçlü örneklerin, iyi...
Genel

Depreme Kentsel Dönü?ümle Haz?rlanaca??z

Yeniden olu?turulan Eski?ehir Çevre ve ?ehircilik ?l Müdürlü?ü?nde incelemelerde bulunan Vali Dr. Kadir Koçdemir, müdürlü?ün yürütece?i çevre ve ?ehircilik...
Genel

Lületa?? Hakk?nda Bilgiler

Lületa??, magnezyum ve silisyum esasl? ana kaya parçalar?n?n yerin muhtelif derinliklerindeki ba?kala??m katmanlar? içinde, hidrotermal etkilerle hidratla?mas? sonucunda olu?mu?...

Uluslararas? ??çi Filmleri Festivali

Eski?ehir’de 17-23 Aral?k 2011 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilecek festival, tüm örgütleyicileri ve gönüllüleriyle birlikte çal??malar?n? h?zland?rd?.
Genel

Hasan Do?an Spor Tesisi

AMATÖRLER?N YEN? GÖZDES? HASAN DO?AN SPOR TES?S? Odunpazar? Belediyesi taraf?ndan Eski?ehir?e kazand?r?lan Hasan Do?an Spor Tesisi modern donan?m? ile...
Genel